O spoločnosti
     Prebiehajúce zmeny v spoločnosti po roku 1989 sa prejavili aj na zmenách vo vtedajšom podniku Pružináreň a
strojáreň š. p. Brezová pod Bradlom, ktorý sa transformoval na akciovú spoločnosť PSB. Týmto krokom však nebol
ukončený proces transformácie, ale pokračoval ďalej uplatnením princípov divizionálneho usporiadania a následne
vznikom samostatných právnych subjektov, ktoré kopírovali v rozhodujúcej miere pôvodné výrobné a obslužné
programy.

     Organizačné a štrukturálne zmeny v spoločnosti PSB a. s. vyvolali potreby založenia podnikateľského subjektu,
ktorý by bol po stránke odbornej a profesnej schopný zabezpečiť spracovanie účtovnej agendy pre potreby
novovzniknutých právnych subjektov. Túto úlohu mala zabezpečovať firma AREPO, s. r. o. Samotná spoločnosť
vznikla odkúpením pôvodnej spoločnosti PP - Brezová, s. r. o. v novembri 1996. Názov AREPO vznikol z anglického
slova Annual REPOrt, čo v preklade znamená výročná správa.
Pôvodná spoločnosť AREPO s.r.o. rozšírila svoj výrobný program na výrobu pletív, ochranu a údržbu areálu PSB,
realitné činnosti, atď.
     Nosným výrobným programom spoločnosti sa stala výroba uzlového pletiva. Je to špeciálny druh pletiva, ktorý sa
používa na oplocovanie lesných objektov, diaľníc a veľkých hospodárskych pozemkov. Vo výrobnom programe je tiež
klasické 4-hranné pletivo, oborové pletivo a celý plotový program. Zabezpečenie odbytu pre českú republiku sa
realizuje prostredníctvom dcérskej spoločnosti AREPO-BOHEMIA s.r.o. Pletivové výrobky sa dodávajú aj do ďalších
krajín Európskej únie.
     Do združenia firiem patrí aj spoločnosť AREPO-EKO a.s., ktorá realizuje likvidáciu nebezpečných odpadov a
poradenstvo v oblasti životného prostredia.

                                                                                                                            Ing. Samuel Valášek
                                                                                                                            riaditeľ AREPO, s.r.o.